menu
slider
Certifikované
produkty
Dobrá kvalita a
cena
Nerezový
materiál
     Užívajte si s nami bezpečne teplo v pohodlí domova. Vzhľadom na neustále zmeny v cenách je potrebné si pred objednávkou overiť aktuálnu cenu a dostupnosť tovaru na tel.0904 633 881 alebo mailom na adrese msdinvest@elmpro.sk      

Úvod

Naša firma pôsobi na slovenskom trhu už takmer 15 rokov zo sídlom Zvolen, Jesenského 36. Počas svojho pôsobenia zdokonaľujeme našu činnosť a prispôsobujeme sa potrebám klientov. Nadobúdame široké spektrum skúseností a práve na týchto tradíciach staviame ďalej a snažíme sa seriózne pristupovať k potrebám zákazníka. Našou prioritou je vaša maximálna spokojnosť.

Našim hlavným cieľom je dodávať kvalitný tovar z kvalitného materiálu a poskytovanie profesionálnych služieb za rozumnú cenu. Zárukou našej kvality je veľké množstvo spokojných zákazníkov, ktorí sú zároveň aj našou najlepšou vizitkou.

Náš názor je, nielen predať ale sa aj postarať do budúcna o klienta, ako napriklad s poradenstvom nielen pred zakúpením ale aj počas užívania a po záručnej dobe.

Našim cieľom je aby spokojný klient nás odporučil ďalším.

Firma KRBY-MSD Invest s.r.o na internetovom katalógu www.ELMPRO.sk má niekoľkoročné skúsenosti či s komunikáciou, riešením problémov alebo poradenstvo s klientom. Takýto prístup sa nám osvedčil a preto sa ho budeme " držať ".

Ponúkame kvalitné komínové dvierka, kontrolné revízne dvierka vhodné nielen na komínové systémy ale aj štandardnú výmenu s ich jednoduchou montážou, kvalitné sporáky, kachle, krby, biokrby a iné produkty v odvetví vykurovacej techniky.

Sme Vám pripravení s čímkoľvek pomôcť a poradiť. Naše produkty sú kvalitné a dizajnovo elegantné vo všetkých cenových reláciách tak, aby ste si vedeli u nás nájsť aj kvalitu v zaujímavej cene. Naším cieľom je ponúkať kvalitných výrobcov ako sú napríklad INVICTA, PLAMEN, WAMSLER, NORDICA, JOTUL, HAAS+SOHN, ABX, ROMOTOP, FLAMA, THORMA FIĽAKOVO, ...

Preto neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať či už telefonicky alebo mailom aj keď sa rozhodnete kúpiť možno u iného predajcu. Dôležité bude aby ste sa správne rozhodli.

Príjemné nakupovanie cez internet vám praje internetový katalóg  na www.elmpro.sk

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v  Článok 1

  • Všeobecné ustanovenie

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je

KRBY - MSD Invest s.r.o, Jesenského 36, 960 01 Zvolen

IČO:  55328750, DIČ: 2121957211, IČD: SK2121957211

+421 904 633 881, www.elmpro.sk , msdinvest@elmpro.sk

2. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

3. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

v  Článok 2

  • Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

3. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe Vašej dobrovoľnej žiadosti o zasielanie obchodných oznamov a reklamných emailov.

v  Článok 3

  • Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona, Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť, zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

v  Článok 4

  • Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

a) po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

b) po dobu, kým nie je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 7 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

v  Článok 5

  • Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Predajca a prevádzkovateľ internetových katalógu www.elmpro.sk  nebudú sprístupňovať tieto informácie žiadnej tretej strane, okrem osôb:

a) v prípade zákonnej povinnosti oznámenia takýchto informácii.

b) poverených dodávkou tovaru od predajcu, týmto budú oznámené iba také údaje, ktoré sú nevyhnutné na doručenie tovaru (osobné údaje zákazníka ako titul, meno a priezvisko, adresa bydliska kupujúceho, resp. adresa dodania tovaru - ulica, číslo, PSČ a mesto, e-mail a telefonické spojenie).

c) zaisťujúcich služby prevádzkovania e - katalógu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním katalógu.

d) zaisťujúcich marketingové služby.

e) zaisťujúcich účtovnícke služby - vystavenie daňových dokladov, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky. Ďalší osobný údaj je IBAN, resp. bankové číslo účtu kupujúceho nevyhnutný na plnenie objednávky alebo reklamácie, prípadne vrátenia platby na základe vrátenia zakúpeného tovaru prostredníctvom e - katalógu.

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

v  Článok 6

  • Vaše práva

Za podmienok stanovených v Zákone máte

a) právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

b) právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

c) právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

d) právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

e) právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v článku 1. týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

v  Článok 7

  • Podmienky zabezpečení osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä : ochrana objektu kamerovým systémom, heslá do počítačov, antivírusové programy, zálohovanie, uzamykateľný archív, obmedzený prístup k dátam zamestnancov.

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

v  Článok 8

  • Záverečné ustanovenia

Odoslaním kontaktného formulára internetovej stránke www.elmpro.sk dobrovoľne súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov.

a) potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

b) prehlasujete, že pokiaľ máte menej ako 16 rokov, tak ste požiadal svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky o ochrane osobných údajov sú platné od 1. 1. 2023 a plne nahradzujú predchádzajúce podmienky.